เตรียมเอกสารสำหรับสอบใบขับขี่

 

การสอบใบอนุญาตขับขี่เอกสารที่ต้องนำมาวันทำใบอนุญาตขับขี่

                    1   บัตรประชาชนตัวจริงหรือบัตรข้าราชการ                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    2   ใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 30 วัน (ขอตามคลินิกได้) ใบขับขี่สมาร์ทการ์ด ไม่ต้องใช้รูปถ่าย

                        

เอกสารที่ใช้ในการสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทำใหม่

                   1   อายุครบ 18ปี บริบูรณ์

                    2  บัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรประชาชนและบัตรข้าราชการ

3                  3  ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 30 วัน

                    4  แต่งกายสุภาพ พร้อมปากกา  1 ด้าม

 

เอกสารที่ใช้ในการต่อใบอนุญาตขับขี่ (จาก 1 ปีเป็น 5 ปี)

 

                            1)  ใบอนุญาตขับขี่ 1 ปีที่หมดอายุไปแล้ว   ที่ต้องการต่อ

                      2)  ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 30 วัน

                             3)  สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุดและตัวจริง หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
               4)  รัฐวิสาหกิจ
1 ชุดและ ตัวจริง

                5)  สามารถต่อล่วงหน้าก่อนบัตรเก่าหมดอายุ 60 วัน

 

เอกสารที่ใช้ในการต่อใบอนุญาตขับขี่ ( จาก 5 ปีเป็นอีก 5 ปี )

 

                                      1)  สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด และ ตัวจริง

                      2)  สำเนาบัตรข้าราชการ , รัฐวิสาหกิจ 1 ชุด และ ตัวจริง

              3)  ใบอนุญาตขับขี่ 5 ปี ที่หมดอายุไปแล้ว   ที่ต้องการต่อ ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

           เพราะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและเข้ารับการอบรม

        4)  สามารถต่อล่วงหน้าก่อนบัตรเก่าหมดอายุ 90 วัน

 

เอกสารที่ใช้ในการขอใบอนุญาตขับขี่ประเภทสากล

                  1)  อายุครบ 19 ปีบริบูรณ์

                                      2)  ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 1 ปี

                                      3)  หนังสือเดินทาง (Passport)

                       4)  รูปถ่าย 2 นิ้วครึ่ง 2 รูป

 

เอกสารที่ใช้ในการขอใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 2

 

                     1)  อายุครบ 22 ปี บริบูรณ์       

                                     2)  บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา 1 ชุด

                          3)  รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ                   

                 4)  สมัครและเข้ารับการอบรมที่ขนส่งเป็นเวลา 3 วัน

 

เอกสารที่ใช้ในการขอใบอนุญาตขับขี่ประเภทสาธารณะ 

                        1)  อายุครบ 25 ปีบริบูรณ์                  

                                   2)  บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนา 1 ชุด

                                   3)  สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร(สด.49)1 ชุด

                                   4)  สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคุล

 

 

Visitors: 98,091